شهرستان ماهنشان دوشنبه هفتم شهریور ۱۳۹۰ 9:4
 

 

شهرستان ماه‌نشان، یکی از شهرستانهای استان زنجان است. شهر ماهنشان مرکز این شهرستان است. این شهر در فاصله ۱۱۳ کیلو متری غرب زنجان قرار گرفته است. مرتفع‌ترین قسمت این شهرستان کوه بلقیس با ارتفاع ۳۳۰۰ متر می‌باشد. کشاورزی شغل رایج مردمان این شهرستان است. وجود زمینهای مرغوب و آب کافی بویژه جریان داشتن رودخانه قزل اوزن در این شهرستان موجب رونق کشاورزی شده است. میزان مراتع این شهرستان ۴۱۸۰۰۰ هکتار است. تعداد دام مازاد بر نیاز این مراتع ۴۳۶۵ واحد دامی می‌باشد که همگی طی طرح تعادل دام و مرتع از مراتع اخراج شده اند.


 

این شهرستان دارای ۲۱۷ روستا و ۶ دهستان می‌باشد.

شهر: ماه‌نشان

شهر: دندی

 

استان شهرستان بخش شهر دهستان روستا/آبادی
زنجان ماهنشان انگوران انگوران ایالو
زنجان ماهنشان انگوران انگوران خضر آباد
زنجان ماهنشان انگوران انگوران قرقان سفلی
زنجان ماهنشان انگوران انگوران قرقان علیا
زنجان ماهنشان انگوران انگوران قواق سفلی
زنجان ماهنشان انگوران انگوران قواق علیا
زنجان ماهنشان انگوران انگوران کاروانسرا
زنجان ماهنشان انگوران انگوران نصیر آباد
زنجان ماهنشان انگوران انگوران یوسف آباد
زنجان ماهنشان انگوران انگوران قوزیجاق سفلی
زنجان ماهنشان انگوران انگوران قوزیجاق علیا
زنجان ماهنشان انگوران انگوران کوسج علیا
زنجان ماهنشان انگوران انگوران کوسج سفلی
زنجان ماهنشان انگوران انگوران مزرعه
زنجان ماهنشان انگوران انگوران شهرک حلب
زنجان ماهنشان انگوران انگوران اکیز قشلاق
زنجان ماهنشان انگوران انگوران انگوران
زنجان ماهنشان انگوران انگوران خایینک
زنجان ماهنشان انگوران انگوران زماین
زنجان ماهنشان انگوران انگوران قراگل
زنجان ماهنشان انگوران انگوران امیر آباد
زنجان ماهنشان انگوران انگوران ساغرچی
زنجان ماهنشان انگوران انگوران شیخ لر
زنجان ماهنشان انگوران انگوران قلعه جوق سادات
زنجان ماهنشان انگوران انگوران کاکا
زنجان ماهنشان انگوران انگوران کش آباد
زنجان ماهنشان انگوران انگوران گلابلو
زنجان ماهنشان انگوران انگوران گنج آباد
زنجان ماهنشان انگوران انگوران میانج
زنجان ماهنشان انگوران انگوران ینگچه
زنجان ماهنشان انگوران انگوران آقبلاغ حسن آباد
زنجان ماهنشان انگوران انگوران اینچه سفلی
زنجان ماهنشان انگوران انگوران اینچه علیا
زنجان ماهنشان انگوران انگوران بلند پرچین
زنجان ماهنشان انگوران انگوران حاجی اینک
زنجان ماهنشان انگوران انگوران حسن آباد
زنجان ماهنشان انگوران انگوران کپز
زنجان ماهنشان انگوران انگوران مراش
زنجان ماهنشان انگوران انگوران قشلاق جوق سفلی
زنجان ماهنشان انگوران انگوران استی گل
زنجان ماهنشان انگوران انگوران خورجهان
زنجان ماهنشان انگوران انگوران سیاه خانه
زنجان ماهنشان انگوران انگوران قره زکی
زنجان ماهنشان انگوران انگوران قره ناس
زنجان ماهنشان انگوران انگوران قوزلو
زنجان ماهنشان انگوران انگوران یاستی قلعه
زنجان ماهنشان انگوران انگوران

قشلاق جوق علیا

 

زنجان ماهنشان انگوران قلعه جوق تبریزک
زنجان ماهنشان انگوران قلعه جوق توز کند
زنجان ماهنشان انگوران قلعه جوق قره آیی
زنجان ماهنشان انگوران قلعه جوق آغلبیک دوز کند
زنجان ماهنشان انگوران قلعه جوق ابراهیم آباد
زنجان ماهنشان انگوران قلعه جوق ایده لو
زنجان ماهنشان انگوران قلعه جوق ایمیر/ایمر
زنجان ماهنشان انگوران قلعه جوق توت اغاجی
زنجان ماهنشان انگوران قلعه جوق حمزه اباد
زنجان ماهنشان انگوران قلعه جوق امام کندی
زنجان ماهنشان انگوران قلعه جوق زرگر
زنجان ماهنشان انگوران قلعه جوق کهریزبیک
زنجان ماهنشان انگوران قلعه جوق اوچ تاش
زنجان ماهنشان انگوران قلعه جوق چهار طاق
زنجان ماهنشان انگوران قلعه جوق قاسم آباد
زنجان ماهنشان انگوران قلعه جوق قره دره
زنجان ماهنشان انگوران قلعه جوق قره قشلاق
زنجان ماهنشان انگوران قلعه جوق مغانلو
زنجان ماهنشان انگوران قلعه جوق چوخ بلاغ
زنجان ماهنشان انگوران قلعه جوق سونتو
زنجان ماهنشان انگوران قلعه جوق قلعه جوق سیاه منصور
زنجان ماهنشان انگوران قلعه جوق گاوگل
زنجان ماهنشان انگوران قلعه جوق وزمک
زنجان ماهنشان ....... دندی ....... .........
زنجان ماهنشان مرکزی اوریاد تات قشلاق
زنجان ماهنشان مرکزی اوریاد چای قشلاقی
زنجان ماهنشان مرکزی اوریاد خضر چوپان
زنجان ماهنشان مرکزی اوریاد خویین
زنجان ماهنشان مرکزی اوریاد سعید کندی
زنجان ماهنشان مرکزی اوریاد علم کندی
زنجان ماهنشان مرکزی اوریاد ارزه خوران
زنجان ماهنشان مرکزی اوریاد اورجک
زنجان ماهنشان مرکزی اوریاد خیرآباد
زنجان ماهنشان مرکزی اوریاد کلیسا
زنجان ماهنشان مرکزی اوریاد لرده شور
زنجان ماهنشان مرکزی اوریاد میانج
زنجان ماهنشان مرکزی اوریاد بیانلو
زنجان ماهنشان مرکزی اوریاد پری
زنجان ماهنشان مرکزی اوریاد تخته یورد
زنجان ماهنشان مرکزی اوریاد قزلجه
زنجان ماهنشان مرکزی اوریاد لهجبین
زنجان ماهنشان مرکزی اوریاد تازه کند فخرلو
زنجان ماهنشان مرکزی اوریاد حسن آباد جدید
زنجان ماهنشان مرکزی اوریاد حسن آباد قدیم
زنجان ماهنشان مرکزی اوریاد خندقلو
زنجان ماهنشان مرکزی اوریاد قاضی کندی
زنجان ماهنشان مرکزی اوریاد قره داش
زنجان ماهنشان مرکزی اوریاد قلعه جوق
زنجان ماهنشان مرکزی اوریاد قلعه ارزه خوران
زنجان ماهنشان مرکزی قزل گچیلو برون قشلاق
زنجان ماهنشان مرکزی قزل گچیلو چتز
زنجان ماهنشان مرکزی قزل گچیلو چناقبلاغ
زنجان ماهنشان مرکزی قزل گچیلو گونی
زنجان ماهنشان مرکزی قزل گچیلو امیرآباد
زنجان ماهنشان مرکزی قزل گچیلو قره گل
زنجان ماهنشان مرکزی قزل گچیلو اینچه سعید نظام
زنجان ماهنشان مرکزی قزل گچیلو مغانلو
زنجان ماهنشان مرکزی ماه نشان باغچه
زنجان ماهنشان مرکزی ماه نشان سهند علیا
زنجان ماهنشان مرکزی ماه نشان کردی
زنجان ماهنشان مرکزی ماه نشان المالو
زنجان ماهنشان مرکزی ماه نشان سهند سفلی
زنجان ماهنشان مرکزی ماه نشان گندی
زنجان ماهنشان مرکزی ماه نشان ساری اغل
زنجان ماهنشان مرکزی ماه نشان اق کند
زنجان ماهنشان مرکزی ماه نشان عوج موسی
زنجان ماهنشان مرکزی ماه نشان سرین دره
زنجان ماهنشان مرکزی ماه نشان ینگچه
زنجان ماهنشان مرکزی ماه نشان رز
زنجان ماهنشان مرکزی ماه نشان سرپل
زنجان ماهنشان مرکزی ماه نشان بیاملو
زنجان ماهنشان مرکزی ماه نشان پشتک
زنجان ماهنشان مرکزی ماه نشان سریک
زنجان ماهنشان مرکزی ماه نشان بهستان
زنجان ماهنشان مرکزی ماه نشان تک اغاج
زنجان ماهنشان مرکزی ماه نشان لیلان
زنجان ماهنشان مرکزی ماه نشان خلج
زنجان ماهنشان مرکزی ماه نشان قره باتلاق
زنجان ماهنشان مرکزی ماه نشان ایلی بلاغ
زنجان ماهنشان مرکزی ماه نشان ماداباد
زنجان ماهنشان مرکزی ماهنشان وهران
ماهنشان ....... ......

  

 

شهر ماهنشان

این محل از قدیم محل استقرار قوم ماد بود[۱] که مرکز آن‌ها در منطقه جایی بوده که اکنون روستای مادآباد (در ۱۵ کیلومتری ماه‌نشان) قرار دارد. مادها از طریق مصب و کناره‌های رودخانه قزل اوزن وارد فلات ایران شدند و در روستاهائی همچون مادآباد در ۱۵ کیلومتری شهر ماهنشان مستقر شدند و وجود قلعه‌های دفاعی همچون قلعه بهستان در ۱۲ کیلومتری ماهنشان معماری زیبا و هنرمندانه‌ای را به نمایش گذاشته‌است در دوره افشاریه این شهرستان محل استقرار ایل افشار بوده که بیشترین موقع جغرافیائی این ایل در حاشیه رودخانه قزل اوزن بوده‌است ایل افشار یکی از مهمترین تیره‌های غنی بگلو بوده که در کتاب مراه البلدان از این منطقه به عنوان منطقه افشاریه یاد شده‌است همچنین دهستان قزل گچیلو نیز به عنوان منطقه افشاریه عنوان شده که از فرهنگ دولت نادرشاه افشاری خبر می‌دهد. در دوره صفویه این منطقه از موقعیت استراتژیکی خاصی برخوردار بوده و محور تدافعی در مقابل تهاجمات عباسیان بوده که مبارزاتی بین شیعیان صورت گرفته که مقبره‌هایی با زبان عربی از جمله قبرستان شهیدلر وجود دارند.

اماکن تاریخی [ویرایش]

مهمترین‌ها: قلعه بهستان متعلق به دوره هخامنشیان، حسینیه روستای قلعه ارزه‌خوران اواخر قاجاریه، مقبره مولانا همتی انگورانی (سدهٔ دهم هجری) قلعه کلیسا در روستای کلیسا، گنجعلی بیگ قلعسی در روستای گنج آباد، قلعه یاستی قلعه در روستای یاستی قلعه، منجیق لیق در روستای یاستی قلعه دوره ساسانی، گیلار تپه قرن ۶ هجری قمری در روستای قلعه جوق سیاه منصور، اورتاتپه ۶۰۲ هجری قمری در روستای یاستی قلعه، تپه تکلی کانی ۱۰۹ هجری قمری روستای پری، قبرستان گورتپه در روستای ینگیجه، دریاچه طبیعی خندقلو، یخچال طبیعی قوشقار، قلعه جوق سیاه منصور

 

 

 

تپه های تاریخی

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AF%D9%87:%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86

 

 
ال تپه سی عصر آهن روستای انگوران/دهستان انگوران/بخش انگوران
اوزرلیک تپه  پس از اسلام روستای خضر شاه/دهستان انگوران/بخش انگوران
تپه آق یر  ۱ اشکانیان-ساسانیان روستای ارزه خوران/دهستان اوریاد/بخش مرکزی 
تپه آق یر ۲ اشکانیان-ساسانیان
تپه اق یر ۴ اشکانیان-ساسانیان
تپه اهکلیک یر ساسانیان روستای ارزه خوران/دهستان اوریاد/بخش مرکزی
تپه بدابورجی پس از اسلام روستای حلب/دهستان انگوران/بخش انگوران
تپه بورمایقیلان اشکانیان.ساسانیان روستای وایخر/دهستان ماهنشان/بخش مرکزی
تپه تندیرلی پس از اسلام روستای لهجبین/دهستان اوریاد/بخش مرکزی
تپه خرابه دالی عصر برنز.اهن روستای قاضی آباد/دهستان اوریاد/بخش مرکزی
تپه داشلی قیه ساسانیان  روستای میانج/  دهستان انگوران/بخش انگوران
تپه روستای قدیم پس از اسلام بخش انگوران، دهستان قلعه جوق، جنوب روستای قلعه جوق
تپه سارای پس از اسلام بخش انگوران، دهستان انگوران، روستای قره زکی
تپه علمدار ساسانیان بخش مرکزی، دهستان اوریاد، ۲۰۰ متری شمال روستای پری،
تپه قلعه اینچه ۱ اشکانیان بخش مرکزی، دهستان قزل گچیلو، ۳ کیلومتری جنوب غرب روستای اینچه سعید نظام
تپه قلعه اینچه ۲ پس از اسلام  بخش مرکزی، دهستان قزل گچیلو، روستای اینچه سعید نظام
تپه قلعه جوق پس از اسلام  بخش مرکزی، دهستان قزل گچلو، ۲۰۰ متری شمال روستای گونی
تپه قلعه رز اشکانیان بخش مرکزی، دهستان ماهنشان، ۵۰ متری شمال شرق روستای رز
تپه قلعه سینار پس از اسلام  بخش ماهنشان، دهستان ماهنشان، ۵ کیلومتری شمال روستای ینگجه
تپه قلعه قوزیجاق اشکانیان بخش انگوران، دهستان انگوران، روستای قوزیجاق سفلی، ۲/۵ کیلومتری روستای قوزیجاق سفلی
تپه قلعه مغانلو پس از اسلام بخش مرکزی، دهستان قزل گچیلو، ۱۰۰ متری شمال غرب روستای مغانلو
تپه قلعه کاروانسرا پس از اسلام  بخش انگوران، دهستان انگوران، روستای کاروانسرا،
تپه قلعه کوسج علیا پس از اسلام بخش انگوران، دهستان انگوران، غرب روستای کوسج علیا،
تپه قوروچی لیک پس از اسلام بخش انگوران، دهستان انگوران، ۵۰۰ متری شرق روستای قره زکی
تپه مراش پس از اسلام دهستان انگوران، ۲۰۰ متری شرق خانه‌های روستای مراش
تپه قوشابولاغ اشکانیان بخش مرکزی، دهستان اوریاد، روستای تازه کند،
تپه قوشا بولاغ ۱ اشکانیان بخش مرکزی، دهستان ماهنشان، ۳ کیلومتری جنوب غربی روستای سهند علیا
تپه قوشا بولاغ۲ اشکانیان ، بخش مرکزی، دهستان ماهنشان، روستای سهند علیا، سمت شرق قوشا بولاغ ۱
تپه چمن باشی عصر مس بخش مرکزی، دهستان قزل گچیلو، جنوب روستای مغانلو،
تپه پاپی قبری عصر مس بخش مرکزی، دهستان قزل گچیلو، روستای امیر آباد
تپه پالچیقلی اشکانیان بخش انگوران، دهستان انگوران، ۱ کیلومتری شمال غرب روستای قرقان سفلی
تپه هاد دره سی اشکانیان بخش مرکزی، دهستان ماهنشان، روستای ساری اغل، ۳ کیلومتری شرق روستای ساری اغل
تپه موسی قبری اشکانیان بخش انگوران، دهستان انگوران، روستای خضرشاه، ۷۰ متری شرق روستای خضرشاه،
تپه کلوایچی پس از اسلام بخش انگوران، دهستان انگوران، ۲/۵ کیلومتری شرق روستای قره ناز
تپه چپ دره سی اشکانیان بخش انگوران، دهستان انگوران، روستای انگوران،
تپه چهل خانه روستای انگوران
تپه کولی یونجا هخامنشیان بخش انگوران، دهستان انگوران، ۱ کیلومتری شمال روستای یوسف آباد
تپه کورت قشلاقی اشکانیان بخش انگوران، دهستان انگوران، ۱ کیلومتری شمال غرب روستای چای کند
تپه کهریز تپه سی برنز. آهن بخش انگوران، دهستان انگوران، روستای اوچ داش،
تپه کند ایچی پس از اسلام  بخش مرکزی، دهستان ماهنشان، غرب روستای سریک
تپه گوور کندی پس از اسلام بخش مرکزی، دهستان ماهنشان، ۲ کیلومتری جنوب روستای گندی
تپه گوور قلعه سی پس از اسلام بخش مرکز ی، دهستان ماهنشان، ۱/۵ کیلومتری شمال روستای ینگجه
تپه قبرستان پری پس از اسلام بخش مرکزی، دهستان اوریاد، شمال روستای پری،
تپه یار قلعه سی برنز بخش انگوران، دهستان انگوران، ۵۰۰ متری شرق روستای انگوران
تپه یار قلعه سی ۲ هخامنشی بخش انگوران، دهستان انگوران، ۵۰۰ متری شرق روستای انگوران
تپه گیلدیرتپه سی اشکانیان بخش انگوران، دهستان انگوران، روستای خاینیک،
قره گل تپه سی اشکانیان بخش انگوران، دهستان انگوران، ۱۰۰ متری شرق روستای خضرشاه،
قرش تپه ۲ اشکانیان بخش انگوران، دهستان قلعه جوق، ۱۵۰ متری شرق روستای کهریز بیگ
قازان تپه عصر آهن بخش مرکزی، دهستان اوریاد، روستای خندقلو،
قارقای تپه اشکانیان بخش مرکزی، دهستان اوریاد، ۵۰۰ متری شمال روستای علم کندی
شورا تپه سلجوقیان بخش مرکزی، دهستان اوریاد، ۱ کیلومتری جنوب غرب روستای کردی،
خرمنلی تپه اشکانیان بخش انگوران، دهستان انگوران، ۳۵۰ متری شرق روستای آق بولاغ
منجوق لغ تپه ساسانیان روستای باستی
هارای تپه اشکانیان بخش مرکزی، دهستان قزل گچیلو، ۵۰۰ متری غرب روستای عشرت آباد

 

 D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86

بناهای تاریخی شهرستان ماهنشان

 
نام اثر تاریخ محل
یخچال بوزخانه دروه تاریخی پس از اسلام روستای کهریزبیک /دهستان قلعه جوق/بخش انگوران
 محوطه شهرتاریخی بربر اشکانیان/ساسانیان روستای قره داش/دهستان اوریاد/بخش مرکزی
محوطه گلشهر اشکانیان/ساسانیان روستای قواق علیا/دهستان انگوران/بخش انگوران
تپه چهل خانه روستای انگوران
بقایای قعله نقاره خانه دروه تاریخی پس از اسلام روستای قلعه جوق/دهستان قلعه جوق/بخش انگوران
محوطه چله خانه دروه تاریخی پس از اسلام روستای انگوران/دهستان انگوران/بخش انگوران
تپه قبرستان پری اشکانیان/ساسانیان روستای پری/دهستان اوریاد/بخش مرکزی
گوردخمه اورجک مادها روستای اورجک/ دهستان اوریاد/بخش مرکزی
حمام یری اشکانیان/ساسانیان روستای قاضی کندی/دهستان اوریاد/بخش مرکزی
محوطه حمام یری اشکانیان/ساسانیان روستای المالو/دهستان ماهنشان/بخش مرکزی
تپه قلعه کاروانسرا دروه تاریخی پس از اسلام روستای کاروانسرا/دهستان انگوران/بخش انگوران
بقایای قلعه دلیک ایوان عصر آهن روستای ایالو/دهستان انگوران/بخش انگوران
محوطه عسگر باغی دروه تاریخی پس از اسلام روستای امیرآباد/دهستان قزل گچیلو، /بخش مرکزی،
بقایای قلعه دربند قاطرچی سلجوقیان روستای ساری اغل/دهستان ماهنشان/بخش مرکزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرمانداری ماهنشان http://www.mahneshan.gov.ir/
http://www.ulduztourism.com/tourisminfo/azerbaijan/668-mahneshan.html
شهرک صنعتی www.zanjaniec.ir

 

مکان های دیدنی و تاریخی

شهرستان ماه‌نشان که در باختر استان زنجان واقع شده يکی از آبادترين و بکرترین مناطق استان زنجان است و از جاذبه های تاريخی و جاذبه های طبيعی فراوانی چون دریاچه طبیعی، رودخانه‌های متعدد دايمی و فصلی، کوه‌های سر‌به‌فلک‌کشيده،چشمه‌ها،باغ‌ها و کشتزارهای زيبا و ديدنی برخوردار است. قلعه قدیمی ياستی قلعه که به دوره ساسانیان مربوط می شود، گواه دیرینگی سکونت در این ناحیه است. شهرستان ماه نشان از جاذبه های طبیعی و مکان های تاریخی خوبی برخوردار است. چشمه های آب معدنی، کرانه رودخانه های منطقه، دریاچه آب شیرین، کاروان‌سراها و قلعه های قدیمی که قدمت بیش تر آن ها به دوره های میانی اسلام می رسند، برخی از جاذبه های این شهرستان هستند که در قسمت های مختلف منطقه پراکنده شده اند و روی هم جغرافیای جهانگردی این شهرستان را تشکیل می دهند. رودخانه هایی که در شهرستان ماه نشان جریان دارند، همگی از ارتفاعات متعدد این شهرستان سرچشمه گرفته و آبادانی و زیبایی منطقه ماه نشان را سبب شده اند. باغ های خرمی که در کرانه این رودخانه ها به وجود آمده اند از گردشگاه‌هاي محلی مردم منطقه هستند. چشمه آب گرم میانج و حلب که در دهستان انگوران واقع شده اند و چشمه آب معدنی ينگجه که در روستایی به همین نام واقع شده از مراکز مهم آب درمانی به شمار می آیند که مردم و مسافران منطقه از آن استفاده می کنند. دریاچه زیبای پری که در محدوده شهرستان ماه نشان واقع شده، زیباترین جاذبه های طبیعی شهرستان ماه نشان است و تقریباً تنها دریاچه طبیعی کل استان به حساب می آيد که با چشم انداز بسیار زیبایی در میان یک دشت وسیع گسترده شده است. خردادماه و تیر ماه بهترین ماه های سفر به این منطقه هستند. وجود جاذبه های تاریخی در شهرستان ماه نشان، حکایت از تاریخ و پیشینه تاریخی این منطقه دارد. کاروانسرای سرچم، قلعه ياستی قلعه، قلعه باستانی بهستان و قلعه صخره ای مهر از جمله مهم ترین جاذبه های تاریخی شهرستان ماه نشان هستند كه از مهمترين اين مكانها تاريخي ميتوان به موارد ذيل اشاره كرد

قلعه بهستان متعلق به دوره هخامنشيان ، حسينيه روستاي قلعه ارزه خوران اواخر قاجاريه ، مقبره مولانا همتي انگوراني (قرن دهم هجري ) قلعه كليسا در روستاي كليسا ، گنجعلي بيگ قلعه سي در روستاي گنج آباد ، قلعه ياستي قلعه در روستاي ياستي قالا ، منجيق ليق در روستاي ياستي قلعه دوره ساساني ، گيلار تپه قرن 6 هجري قمري در روستاي قلعه جوق سياه منصور ، اورتا تپه قرن 602 هجري قمري در روستاي ياستي قلعه ، تپه تكلي كاني قرن 109 هجري قمري روستاي پري ، قبرستان گورتپه در روستاي ينگيجه ، درياچه طبيعي خندقلو ، يخچال طبيعي قوشقار ، قلعه جوق سياه منصور و ....مي توان نام برد .

قلعه بهستان

 

 

 

و همچنين از مراكز گردشگري ميتوان به موارد زير اشاره كرد

 

پناهگاه حیات وحش انگوران:

پناهگاه حیات وحش انگوران با مساحتی بالغ بر 29812 هکتار طی مصوبه شماره 65 مورخ 21/5/1354 شورایعالی محیط زیست به مجموعه مناطق تحت مدیریت سازمان پیوست.
موقعیت جغرافیایی:
این اثر با 4042154 تا 4066666 عرض جغرافیایی و 730820 تا 754003 طول جغرافیایی در زون38 در غرب استان زنجان واقع گردیده است.
ویژگیهای منطقه:
این منطقه بدلیل وجود ذخایر زیستی گیاهی و جانوری از اهمیت بسیاری برخوردار است. ضمنا رودخانه قزل اوزن بر اهمیت آن افزوده است . از گونه های مهم گیاهی میتوان از زرشک؛ بادام ؛ تنگرس؛ بنه و آویشن و از گونه های مهم جانوری میتوان از قوچ و میش ارمنی؛ بز و پازن؛ خرس قهوه ای؛ سیاه گوش؛ شنگ؛ شاهین؛ باکلان؛ اردک سر سبز؛ حواصیل و افعی زنجانی نام برد.

درياچه طبيعي خندقلو:

 

 

 

 

 

كوه بلقيس:

 

 

 

 

 

مراكز صنعتي فعال در سطح شهرستان ماهنشان به شرح ذيل مي باشد:

رديف نام مركز صنعتي                                  نام محصول              
۱ شركت فرآوري روي دندي شمش روي
۲ شركت كالسمين(سرب و روي دندي) شمش روي
۳ شركت ذوب روي دندي شمش روي
۴ شركت پويا زرساز توليد كنسانتره مس
۵ شركت ايزوگام ماهنشان عايق رطوبتي
۶ شركت كاوشگران ماهنشان(كنديميز) محصولات لبني
۷ كارخانه توليد اسفالت ايراني - رضايي آسفالت

 شهرستان ماهنشان و در 135 كيلومتري جنوب غربي شهر زنجان واقع شده است.اين معـدن در موقعیت 36درجه و 37 دقیقه شمالی و 47 درجه و 24 دقیقه شرقی واقع است. نزديكترين روستا به معدن روستاي قلعه جوق با جمعيت 200 نفر و نزديكترين شهر به آن دندي با جمعيت دو هزار نفر مي باشد. راه اصلي دسترسي ( زنجان، دندي، معدن ) داراي مسافتي در حدود 120 كيلومتر است.اختلاف درجه حرارت در شبانه روز و همچنين بين فصول سرد و گرم در محل معدن زياد است. حداقل درجه حرارت ثبت شده در معدن انگوران 22- درجه وحـداكثر آن40+ درجه سانتيگراد بوده است. ميزان بارش ساليانه معدن بطور متوسط 340 ميليمتر گزارش شده است . ميانگين رطوبت در فصل سرد 60 درصد و در فصل گرم 40 درصد اسـت. بطـور كلي فصل هاي بهار و پائيـز در منطقه نسبتاً كـوتاه بوده و گذر فصلهاي زمستان به تابستان و بالعكس نسبتا سريع مي باشد .معدن انگوران در ناحيه اي كوهستاني و در ارتفاع متوسط محلي2950 متري قرار گرفته است.

تعداد شاغلين مجتمع معدني انگوران به طور متوسط 500 نفر مي باشد.میزان ذخایر معدن انگوران در قسمت روباز را هشت میلیون تن و در بخش زیرزمینی چهار میلیون تن روی با عیار بالا است. با احتساب استخراج سالانه يك ميليون تن ماده معدني عمر باقي مانده معدن انگوران 12 سال ديگر تمام مي شود.

معدن "انگوران" ازنظر عيار بالاي فلز محتوي، از معادن نادر در جهان است. تاريخچه معدن انگورانمعدنكاري در معدن انگوران به صدها سال پيش باز مي گردد . زماني كه گالن را استخراج كرده و براي تهيه لوازم آرايش با روشهاي سنتي فرآوري ميكردند. اما از فعاليتهاي استخراجي اين معدن در گذشته دور نظير ساير معادن ايران اطلاعات چنداني در دست نيست .اولين پروانه بهره برداري معدن انگوران در سال 1301 صادر گرديد ، اما بنا به مقتضیات زمان در همان سال پروانه بهره برداري معدن موقتاً لغو شدو بدين ترتيب فعاليت معدن تا سال 1324 متوقف گرديد. در این سال 1324 اين معـدن از طريق مزايده براي مدت 10 سال به آقاي صفاري واگذار شد ودر ادامه معدن به شركت اتحاد سرب و روي انگوران واگذار شد. با واگذاري معدن به شركت اتحاد سرب و روي انگوران، فعاليتهاي معدنكاري بصورت ابتدائي و غير مكانيزه آغاز گرديد. در تاريخ 28/10/1332 شــركت مزبـور باستنـاد مـاده 35 آئين نـامه معـادن موفـق به اخـذ پروانـه بهره برداري به مدت 15 سال شد . در تاريخ 23/8/1345 شركت اتحاد سرب و روي انگوران، معدن را به شركت سهامي انگوران واگذار كرد.

در سال 1348 معدن انگوران در اختيار شركت كالسيمين قرار گرفت. اين شركت بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، در سال 1359، مصادره و ملي اعلام شد. بهرحال شركت كالسيمين تا اوايل سال 1377 از معدن بهره برداري مي كرد.در ابتداي سال 1377 بهره برداري از معدن انگوران به شركت سهامي كل معادن ايران واگذار شد. در اواسط همين سال شركت سهامي كل معادن ايران بهره برداري از معدن را به شركت توسعه معادن روي ايران (سهامي عام) واگذار نمود .در سال 1381 شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران ، كه جايگزين شركت كل معادن ايران شده و دارنده پروانه بهره برداري از معدن است ، با برگزاري مزايده ، پيمان استخراج از معدن روباز را به شركت توسعه معادن روي ايران واگذار كرد . تا قبل از اجراي طرح معدنكاري روباز، استخراج از معدن به صورت زيرزميني و به روش كارگاه و پايه نامنظم انجام مي شد. با پيشرفت نسبي عمليات اكتشافي و تعيين ذخيره معدن مقدمات طراحي معدن روباز فراهم آمد و بدين ترتيب اولين طرح روباز معدن كه تا مدتها نيز به عنوان طرح نهايي معدن شناخته ميشد، در سال 1347 توسط آقاي كندي از شركت گلدن اسوشيت Golden Associate تهيه شد. اين طرح برمبناي اطلاعات حاصل از 52 گمانه اكتشافي و رسم مقاطع قائم توسط اين اطلاعات تهيه شده است. پس از شروع استخراج معدن به روش روباز، به طور معمول هرسال يا هرچندسال يك طرح استخراج و باطله برداري ارائه شده است.

شكل قرارگيري تيپ هاي مختلف به ترتيبي است كه كانسنگ هاي اكسيدي نزديك به سطح زمين و كانسنگ سولفوري در عميق ترين بخش آن واقع شده است . در بينابين آندو نيز مخلوط هايي از اكسيد و سولفور وجود دارد .چون استخراج تا كنون به روش روباز بوده ، بالطبع از بالاترين قسمت كانسار آغاز شده و فقط بخش هاي اكسيده كانسار و جزء كوچكي از كانسنگ هاي اكسيده را مورد استخراج قرار داده است . با توجه به بازار خوب سولفيدهاي روي و سرب ، همواره چگونگي دستيابي و استحصال كانسنگ سولفوري ، مورد نظر بوده و در چندين مرحله مطالعاتي در اين زمينه انجام شده است و در نهایت شرکت تهیه وتولید مواد معدنی ایران جهت استخراج زون سولفوره اقدام به حفر تونل های اصلی نموده است.

كاربردهاي فلزات سرب و روياز كاربردهاي فلز سرب: استاندارد وزن، ضرب سكه، مجسمه سازي، ديوارهاي ضد آب و آستري سازي، زيور آلات، لنگر سازي و مهرسازي و نيز در قرن بيستم، با ظهور خود رو، مواد شيميايي و صنايع ماشيني، كاربرد سرب بعنوان افزودني نرم كننده سوخت، آلياژ هاي بلبرينگ و لوله كشي، باتري هاي ذخيره كننده و ابزارهاي شيميايي گسترش فراوان يافت. كاربردهاي مدرن اين عنصر شامل اسلحه سازي، توليد شيشه، عايق صدا و محافظ تشعشات در نيروگاه هاي اتمي مي باشد.

فلز روي پس از مس و آلومينيوم از مهمترين و پرمصرف ترين فلزات غيرآهني است و به خاطر خواص مطلوب آن در صنايع متعدد مورداستفاده قرار مي گيرد. كاربرد روي، بيشتر گالوانيزه و آلياژهاي مختلف است. به طوري كه مي توان گفت 48 درصد روي توليدي درجهان در صنعت گالوانيزاسيون، 18 درصد در توليد برنج، 15 درصد در توليد آلياژهاي ديگر، 8 درصد در توليد موادشيميايي، 7 درصد در توليد محصولات نيم ساخته و 4 درصد در ساير زمينه ها به مصرف مي رسد. اما ازنظر مصرف نهايي، بررسيها نشان مي دهد كه 48 درصد روي توليدي در صنايع ساختماني، 10 درصد در توليد ماشين آلات و تجهيزات فني، 10 درصد در توليد مصنوعات خانگي، 23 درصد در صنايع اتومبيل سازي و حمل ونقل و 9 درصد در صنايع زيربنايي مورداستفاده قرار مي گيرد

 

 

 

نوشته شده توسط یاسری  | لینک ثابت |